Проект Be In

Главната цел е создавање на кохерентен, интегриран и иновативен деловен еко-систем. Заедно со главниот објект има и три насочени подцели. Секој од нив придонесува за одредено поле на главниот објект. Накратко, постојат 1- Проширување и ширење на знаењето, 2 – Помагање и зајакнување на идеите, 3 – Помагање и премостување на јазот меѓу малите и средни претпријатија / отвореност и промоција. Овој проект обединува три субјекти, од кои сите се обврзуваат на ист обем и придонесуваат во различни области на експертиза. Овој проект ги поддржува малите и средните претпријатија, ги подобрува и промовира бизнис идеите и главно им помага на младите да ги трансформираат идеите во активности, намалувајќи го паралелно товарот на трошоците за информации и знаење.

Една од иновативните акции на овој проект е што преку зајакнување на квалификациите на индивидуално ниво и достапните алатки – за претпријатијата – овој проект го затвора јазот помеѓу дезинформираните и добро информираните субјекти и професионалци.

Очекувани резултати

– Две пресечни анкети во популацијата на прекуграничната популација – со достапни податоци – и квалитативна анкета со лични интервјуа кај менаџери за човечки ресурси. Ова ќе обезбеди конкретни сознанија за компаративните предности и на поединците и што е најважно ќе го илустрира јазот помеѓу посакуваната квалификација и моменталната сила на работната сила.

– Базен од експерти за претприемништво и иновации. Овој базен на експерти ќе го сочинуваат експерти за развој на бизнис, менаџмент, маркетинг и иновации, кои имаат двојна улога; од една страна ќе служи како научен комитет, обезбедувајќи насоки, анализи, извештаи за трендовите и развојот, а од друга страна внимателно ќе планира и имплементира алатки и помош за сите учесници поединци и мали и средни претпријатија,

– Е-библиотека. Оваа е-библиотека ќе го содржи – со отворен пристап – целиот материјал, едукативни, формулари, извештаи од експерти и ќе биде и центар на знаење, во кој ќе се поставуваат повици и ќе се вмрежуваат

– Канцеларија за врски, која ќе дава поддршка за деловни субјекти и индивидуални претприемачи. Оваа канцеларија ќе има две антени, во двете земји учеснички, пакет алатки за маркетинг. Новите маркетинг алатки ќе бидат достапни бесплатно за малите и средни претпријатија регистрирани во платформата на проектот.

– Заеднички мисии. Заедничките мисии – со посебна тематика – ќе бидат дизајнирани во три насоки; регионални мисии, европско и меѓународно ниво.
– Кариери центар и самит на млади лидери. Настанот организиран за време на имплементацијата на проектот ќе делува како пилот настан за идна имплементација. Ова ќе ги обедини поединците – млади професионалци и дипломирани – и малите и средните претпријатија кои се обидуваат да одговараат на понудата и побарувачката